ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา วิชาเอก
1นายสุทัศน์ พานุรัตน์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
2นายภานุวัตร ขุนปราบรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษศษ.มการบริหารการศึกษา
3นางสาวอรัญญา นามเสนรองผู้อำนวยการศษ.มการบริหารการศึกษา
4นางกุลวดี สายเพอรองผู้อำนวยการศษ.มการบริหารการศึกษา
5นายชาญชัย   วงศ์สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษคบ.อุตสาหกรรมศิลป์
6นางรุ่งทิพย์   วงส์สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษกศ.บภาษาอังกฤษ
7นายนพพันธ์    ศรีนวลเอียดครูชำนาญการพิเศษศ.ษ.มหลักสูตรและการสอน
8นางฉมปราง   ทองสังขพันธ์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.คหกรรมศาสตร์
9นางพรทิพย์    ทองสมครูชำนาญการพิเศษกศ.บการแนะแนว
10นางโรจนา    ชุมคล้ายครูชำนาญการพิเศษค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
11นางฉลวย   หนูนุ่มครูชำนาญการพิเศษศศ.บภาษาไทย
12นายวันจักรี   ศรีนวลครูชำนาญการพิเศษศศ.บภาษาอังกฤษ
13นางวิภรัตน์   ขุนภักดีครูชำนาญการพิเศษค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
14นางสาวมรกต    สมุทรดนตรีครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาอังกฤษ
15นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัยครูชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์
16นางจันทรา   ชูแก้วครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทย
17นางรัตนา สงวารีครูชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณารักษ์
18นางอุทัยวรรณ   ไชยทองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษศษ.บวัดผลการศึกษา
19นายสมโชค  เทพธานีครูชำนาญการกศ.บบริหารการศึกษา
20นางมยุรา    เทพธานีครูชำนาญการค.บ.สุขศึกษา
21นางพัชรี    กาลานุสนธิ์ครูชำนาญการวท.บชีววิทยา
22นางรุจิรัตน์    คชเสนครูชำนาญการคศ.บอาหารและโภชนาการ
23นายประวิง   เพชรกาศครูชำนาญการวท.บเกษตรศึกษา
24นางสาวปิยวรรณ  ธานีรัตนาภิบาลครูชำนาญการค.บ.สังคมศึกษา
25นายภิรมย์    เรืองประดิษฐ์ครูชำนาญการค.บ.พละศึกษา
26นางฉลอง    ชูฉิมครูชำนาญการค.บ.ธุรกิจศึกษา
27นายประดิษฐ์   สุรสีห์เรืองชัยครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28นางสาวอุบลวรรณ   เมืองแก้วครูชำนาญการวท.บ.ชีวิทยา
29นางสาวอรวรรณ ฤทธิสุนทรครูค.บ.การศึกษาพิเศษ
30นายอุเสน  สำผัสครูค.บ.นาฏศิลป์
31นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญครูศษ.บดนตรี
32นางสาวศุภมาศ  ชมภูทองครูค.บ.คณิตศาสตร์
33นางภรณ์นิภา บุญทองครูผู้ช่วยบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34นายอรรถพล  ภูริวิมลชัยครูผู้ช่วยค.บ.พละศึกษา
38
39
40
41
42
43