ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา วิชาเอก
1นายสมศักดิ์ รัตนบุรีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
2นายภานุวัตร ขุนปราบรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษศษ.มการบริหารการศึกษา
3นางสาวอรัญญา นามเสนรองผู้อำนวยการศษ.มการบริหารการศึกษา
4นางกุลวดี สายเพอรองผู้อำนวยการศษ.มการบริหารการศึกษา
5นายนิกร จันทร์ชูครูชำนาญการพิเศษกศ.บการวัดผลการศึกษา
6นายชาญชัย   วงศ์สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษคบ.อุตสาหกรรมศิลป์
7นางรุ่งทิพย์   วงส์สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษกศ.บภาษาอังกฤษ
8นายนพพันธ์    ศรีนวลเอียดครูชำนาญการพิเศษศ.ษ.มหลักสูตรและการสอน
9นางฉมปราง   ทองสังขพันธ์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.คหกรรมศาสตร์
10นางพรทิพย์    ทองสมครูชำนาญการพิเศษกศ.บการแนะแนว
11นางโรจนา    ชุมคล้ายครูชำนาญการพิเศษค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
12นางฉลวย   หนูนุ่มครูชำนาญการพิเศษศศ.บภาษาไทย
13นายวันจักรี   ศรีนวลครูชำนาญการพิเศษศศ.บภาษาอังกฤษ
14นางวิภรัตน์   ขุนภักดีครูชำนาญการพิเศษค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
15นางสาวแน่งน้อย   ทองเหล่ครูชำนาญการพิเศษคศ.บโภชนาการชุมชน
16นางสาวมรกต    สมุทรดนตรีครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาอังกฤษ
17นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัยครูชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์
18นางจันทรา   ชูแก้วครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทย
19นางพรทวี  วิเวกอรุณครูชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษา
20นางรัตนา สงวารีครูชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณารักษ์
21นางอุทัยวรรณ   ไชยทองรักษ์ครูชำนาญการพิเศษศษ.บวัดผลการศึกษา
22นายสมโชค  เทพธานีครูชำนาญการกศ.บบริหารการศึกษา
23นางมยุรา    เทพธานีครูชำนาญการค.บ.สุขศึกษา
24นางพัชรี    กาลานุสนธิ์ครูชำนาญการวท.บชีววิทยา
25นางรุจิรัตน์    คชเสนครูชำนาญการคศ.บอาหารและโภชนาการ
26นายประวิง   เพชรกาศครูชำนาญการวท.บเกษตรศึกษา
27นางสาวปิยวรรณ  ธานีรัตนาภิบาลครูชำนาญการค.บ.สังคมศึกษา
28นายภิรมย์    เรืองประดิษฐ์ครูชำนาญการค.บ.พละศึกษา
29นางฉลอง    ชูฉิมครูชำนาญการค.บ.ธุรกิจศึกษา
30นายประดิษฐ์   สุรสีห์เรืองชัยครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
31นางสาวอุบลวรรณ   เมืองแก้วครูชำนาญการวท.บ.ชีวิทยา
32นางสาวอรวรรณ ฤทธิสุนทรครูค.บ.การศึกษาพิเศษ
33นายอุเสน  สำผัสครูค.บ.นาฏศิลป์
34นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญครูศษ.บดนตรี
35นางสาวศุภมาศ  ชมภูทองครูค.บ.คณิตศาสตร์
36นางภรณ์นิภา บุญทองครูผู้ช่วยบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37นายอรรถพล  ภูริวิมลชัยครูผู้ช่วยค.บ.พละศึกษา
38
39
40
41
42
43