ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

อนุบาล 2

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

6

3

9

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

2

5

7

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

7

7

14

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

9

6

15

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

22

13

35

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

15

16

31

รวม

8

61

50

111

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

22

33

55

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

19

12

31

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

22

11

33

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

12

7

17

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

7

5

12

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

1

5

11

20

รวม

9

87

79

166

รวมทั้งหมด

17

148

129

277

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  ปีการศึกษา 2564)
1) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 278 คน แยกเป็น เพศชาย 149คน หญิง 129 คน

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน