ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

อนุบาล 2

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

7

2

9

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

20

7

27

ประถมศึกษาปีที่ 3

2

17

5

22

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

15

7

22

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

21

9

30

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

16

14

30

รวม

11

96

44

140

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

26

22

48

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

39

27

66

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3

33

46

79

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

7

10

17

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

6

10

16

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

1

6

14

20

รวม

12

117

129

246

รวมทั้งหมด

23

213

173

386

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2555)
1) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 386 คน แยกเป็น เพศชาย 213 คน หญิง 173. คน

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน