ข้อมูลลูกจ้าง

รายชื่อบุคลากรประเภท ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน
โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
1 นายจำนง  สุวรรณเอกฉัตร พนักงานบริการ ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
2 นายจำลอง  มีขาว ช่างปูน ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
3 นายสมปอง  ท้าวสกุล ช่างปูน ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
4 นายถาวรวิทย์  ศรีเกตุ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
รายชื่อบุคลากรประเภท ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน
โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
1 นางจารุวรรณ  ฉางทอง เจ้าหน้าที่ทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ
รายชื่อบุคลากรประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 7 คน
โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
1 นางสาวจินตนา     แก้วดำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
2 นางคัทยวรรณ  ทองคำ พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
3 นางสาวปิยะรัตน์ ทองรักษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
4 นายสุชาติ  อารีย์รักษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
5 นางสมใจ    ยั่งยืน คนครัว ไม่มีวิทยฐานะ
6 นายวีระยทธ  บูญยะวันตัง ภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
7 นายอนุวัฒน์  หนูวัน พี่เลี้ยงคนพิการ ไม่มีวิทยฐานะ