ข้อมูลลูกจ้าง

รายชื่อบุคลากรประเภท ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน
โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
1 นายจำนง  สุวรรณเอกฉัตร พนักงานบริการ ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
2 นางดวงพร  ศิริธร พนักงานบริการ ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
3 นางกฤษณา  โรจนรัตน์ พนักงานบริการ ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
4 นายบุญช่วย  ชูภักดี พนักงานบริการ ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
5 นายจำลอง  มีขาว ช่างปูน ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
6 นายสมปอง  ท้าวสกุล ช่างปูน ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
7 นายถาวรวิทย์  ศรีเกตุ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ไม่มีวิทยฐานะ
รายชื่อบุคลากรประเภท ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน
โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
1 นางจารุวรรณ  ฉางทอง เจ้าหน้าที่ทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ

 

 

 

รายชื่อบุคลากรประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 7 คน
โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ
1 นางสาวจินตนา     แก้วดำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
2 นายศานติชน  วรรณเปรม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
3 นางนิตยา    เพ็งหนู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
4 นายสุชาติ  อารีย์รักษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
5 นางสมใจ    ยั่งยืน คนครัว ไม่มีวิทยฐานะ
6 นายวีระยทธ  บูญยะวันตัง ภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
7 นางคัทยวรรณ  ทองคำ พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ