คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ปฏิบัติหน้าที่  28  กุมภาพันธ์  2560  ถึง ปัจจุบัน

 

1 นายเจริญ  เส้งสุ้น ประธานกรรมการ
2 นายธีรพงศ์  อินริสพงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง
3 นายไสว  หมวดมณี ผู้แทนครู
4 นายอุดมพร   ทองแดง ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายบุญคล่อง  ไชยศรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายวิโรจน์  บุญยรัตน์ ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูสิริเมธาภรณ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 พระครูวิจิตรธรรมวิภัช ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายสุรศักดิ์  วัตรุจีกฤต ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นางฤดี  ทองทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวีระศักดิ์  ทองแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายวียุทธ  สุวรรณภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายคณิศร์  เกตุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ปฏิบัติหน้าที่ถึง  27  กุมภาพันธ์  2560  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ต.อ.เอื้อน    อ้นดำ

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเพชร    ฤทธิช่วย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรัล      ชูรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิจิตร   ดำประสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายถวิล     สุวรรณลิขิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนัย     สุขเกษม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเศรษฐา   เพชรสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมโชค  เทพธานี

กรรมการผู้แทนครู

นายอุดมพร  ทองแดง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายบุญคล่อง  ไชยศรี

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายธวัชชัย  ชัยวัฒน์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระครูกวีวราภรณ์

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายปรัชวิญณ์  ไพโรจน์บวร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ผู้แทนกรรมการและเลขานุการ