คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1 (18)
ชื่อ
นางโรจนา    ชุมคล้าย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
จิตวิทยาและการแนะแนว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 1 (10)
ชื่อ
นายนิกร    จันทร์ชู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
การวัดผลการศึกษา
1 (14)
ชื่อ
นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
1 (25)
ชื่อ
นางพรทิพย์    ทองสม
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
การแนะแนว
1 (54)
ชื่อ
นางอุทัยวรรณ   ไชยทองรักษ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ
วิชาเอก
วัดผลการศึกษา
ชื่อ
นางสาวศุภมาส  ชุมภูทอง
วิทยฐานะ
ครู
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์

HOME