สุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 1 (29)
ชื่อ
นายภิรมย์    เรืองประดิษฐ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1 (30)
ชื่อ
นางมยุรา    เทพธานี
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สุขศึกษา