ครูวรรณา สยามพันธ์

นางวรรณา สยามพันธ์

บทคัดย่อ  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ภาษาไทย และรายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ปริศนาคำทาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย และหนังสืออ่านเพิ่มเติมปริศนาคำทาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 แบบฝึกความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยที่ ๑ แม่ ก กา
หน่วยที่ ๒ คำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
หน่วยที่ ๓ คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
หน่วยที่ ๔ คำที่มี รร และ การันต์
หน่วยที่ ๕ อักษรนำ
หน่วยที่ ๖ อักษรควบ