ครูสุกัญญา ขาวเผือก

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3   การใช้โปรแกรม MSWLogo    เรื่อง กระบวนงานและตัวแปร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  จังหวัดพัทลุง

 

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง งานวิจัยการพัฒนางานนำเสนอการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และการประมวลผลคำ ง 31202 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4