ครูสุชิต ขุนยัง

แบบฝึกทักษะ
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบวก ลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ๒๐ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
* หมายเหตุ Download ข้อมูลนวตกรรมประเภทแฟ้มเอกสาร
ส่วนนำ

คู่มือการใช้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
แบบฝึก
เฉลยแบบฝึก
แบบฝึกหัดชุดที่ ๑ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๑
แบบฝึกหัดชุดที่ ๒ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๒
แบบฝึกหัดชุดที่ ๓ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๓
แบบฝึกหัดชุดที่ ๔ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๔
แบบฝึกหัดชุดที่ ๕ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๕
แบบฝึกหัดชุดที่ ๖ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๖
แบบฝึกหัดชุดที่ ๗ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๗
แบบฝึกหัดชุดที่ ๘ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๘
แบบฝึกหัดชุดที่ ๙ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๙
แบบฝึกหัดชุดที่ ๑๐ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๑๐
แบบฝึกหัดชุดที่ ๑๑ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๑๑
แบบฝึกหัดชุดที่ ๑๒ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ ๑๒
แบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดที่ ๑ – ๓ เฉลยแบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดที่ ๑ – ๓
แบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดที่ ๔ – ๖ เฉลยแบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดท ี่๔ – ๖
แบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดที่ ๗ – ๙ เฉลยแบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดที่ ๗ – ๙
แบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดที่ ๑๐ – ๑๒ เฉลยแบบฝึกหัดเสริมสำหรับชุดที่ ๑๐ – ๑๒