ครูแน่งน้อย ทองเหล่

 การพัฒนาสื่อประกอบการเรียน วิชาการแกะสลักผักและผลไม้ เรื่อง ลวดลายวิจิตร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

ครูแน่งน้อย  ทองเหล่

บทคัดย่อ

นวัตกรรม

  แผนการจัดการเรียนรู้

ช่อกุหลาบมะละกอ

  ช่อกุหลาบมะละกอ

 แตงโมรักเร่ซ่อนใจ

 ประวัติผู้จัดทำ    เบอร์โทรศัพท์  0810944505