จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

  • เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bodding)
  • เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bodding)

. เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)