นโยบายโรงเรียน

  1. ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพตามศักยภาพมีความรู้คู่คุณธรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
  4. เร่งดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
  6. ส่งเสริมให้ชุมชน สถานประกอบการและองค์กรส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
  7. เร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ ทักษะ และผลงานทางวิชาการ สู่มาตรฐานวิชาชีพ
  8. พัฒนาระบบสื่อวารและการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ทันสมัยและกว้างไกล
  9. พัฒนาโรงเรียนตามนโยบาย เปลี่ยนโรงเรียนให้เสมือนบ้าน