ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

เนื่องจากราชการได้สำรวจประชากรทุกอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง ปรากฏว่า มีประชาชนยากจน ขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดพัทลุง ถูกผู้ร้ายคุกคาม ทางรัฐบาลได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการ บางครั้งมีการต่อสู้กัน ทำให้ทั้งสองฝ่ายล้มตายจำนวนมาก เป็นผลให้เด็กเล็ก ๆ ที่เหลืออยู่ต้องกำพร้าพ่อแม่ ไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง นอกจากเด็กพวกนี้แล้ว ยังมีเด็กที่ยากจน ขาดแคลน อยู่ตามเขา ตามเกาะ ซึ่งไม่มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่การศึกษาเห็นว่า เรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างรีบด่วน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น และเพื่อบำรุงขวัญของประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง จึงเห็นสมควรให้เปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นในจังหวัดพัทลุง โดยทางฝ่าย ผบ.ศอป.ปค. ซึ่ง พลโท สายหยุด เกิดผล เป็นผู้อำนวยการและ พอ.กาญจนา จันทรางกูล ร่วมกับจังหวัดพัทลุง ซึ่งมี พลตรีสุวรรณ อินทลักษณ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพลชินพงค์ ศึกษาธิการจังหวัด ว่าที่ รต.พิเชษฐ์ มากช่วย ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ได้ร่วมกันวางแผน เพื่อที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นในจังหวัดพัทลุง นายพลชินพงค์ ศึกษาธิการจังหวัด ได้มอบหมายให้ นายสะพรั่ง เพชรกาฬ ศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษา ประจำ พ.ศ. 2515 ได้ดำเนินการต่อกันมาเป็นเวลานานประมาณ 1 ปี 6 เดือน คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้น เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2516 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้งบประมาณโดยใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2516 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นจำนวน 1 ล้าน 6 แสนบาท แต่เนื่องจากวัสดุในท้องตลาดขึ้นราคามาก ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้เพิ่มเงินเหลือจ่ายให้อีก ในปีงบประมาณ 2517 เป็นจำนวน 750,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,350,00 บาท กับค่าวัสดุครุภัณฑ์ อีก 115,000 บาท และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2517 โดยใช้ที่ดินสงวนไว้เพื่อการศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (บ้านควนแร่) ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ห่างจากเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ประมาณ 4 กิโลเมตร
ปรัชญาโรงเรียน
สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ : การได้ปัญญาทำให้เกิดสุข

คำขวัญ
สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ : การได้ปัญญาทำให้เกิดสุข

อักษรย่อ
ศส.พ.ท.

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน – สีแดง

วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  เทิดทูนสถาบัน  สร้างสรรค์คนดี  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์
จิตอาสา นำพาอาชีพ

เอกลักษณ์
บรรยากาศดี  มีความพอเพียง

ปณิธาน
สร้างเยาวชนเป็นคนดี  มีความรู้  คืนสู่สังคม