ผลงานดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2560  

แบบรายงานผลงานดีเด่น ปี 2560

แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (DOCX)

แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (PDF)

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงยินดีกับความสำเร็จการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 45 เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560
– คุณครูชาญชัย วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ฝึกสอนเปตองทีมชายดีเด่น
– นายธนากร ช่องสมบัติ
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย

ประจำปีการศึกษา 2559

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานเปิดโลกการศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 8 – 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  หลิกแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สายบุญส่ง
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางสาวนันทกา   มาชู
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายศราวุธ  โพธิสาร
2. เด็กหญิงสิรินาถ  ชนชอบธรรม
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางสาวนันทกา   มาชู
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวรจนา  หนูภักดี
2. นางสาวสโรชา  คงเรือง
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางสาวนันทกา   มาชู

 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต ๑
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะ  บุญพงศ์
2. เด็กชายภูวิศ  ศรีคงแก้ว
1. นางสาวนันทกา   มาชู
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.95 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวทอง
2. เด็กชายฤทธิเดช  ตวนกู
1. นางพัชรี  กาลานุสนธิ์
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนภัทร  กงเกตุ
2. เด็กหญิงเกษศินี  ขาวล้วน
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางฉลอง  ชูฉิม
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายวีระพล  ไชยพูล
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชูจันทร์
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางฉลอง  ชูฉิม
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธัญภัส  ขุนนันทเจียม
2. เด็กชายวรากร  ทองดี
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางสาวอุบลวรรณ  เมืองแก้ว
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายปิยะราช  คงร่วง
2. เด็กหญิงแก้วมณี  เผือกหนู
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางฉลอง  ชูฉิม
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วขาว
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  มากเขียว
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางฉลอง  ชูฉิม
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  บุณยนิตย์
2. เด็กชายอานนท์   รวมสุข
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางสาวอุบลวรรณ  เมืองแก้ว
9 เรียนร่วม – ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. นายเทิดพงษ์  จันทร์ใหม่ 1. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิสุนทร
10 เรียนร่วม – ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิสรา  ไพศาลศิลป์ 1. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิสุนทร