พันธกิจโรงเรียน

  1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กด้อยโอกาสได้เข้าเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ
  2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลืดนักเรียนให้ได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง
  3. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการปลูกฝังด้านอาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะหรืออื่น ๆตามความต้องการและถนัด เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและมีอาชีพติดตัวอย่างน้อย 1 อาชีพ เมื่อจบการศึกษา
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย มีทักษะในการประกอบอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง