ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ชื่อ
นางอำไพ   เพียรเจริญ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ
นายวันจักรี   ศรีนวล
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
   
ชื่อ
นางรุ่งทิพย์   วงส์สวัสดิ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
   
ชื่อ
นายสมโชค  เทพธานี
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
บริหารการศึกษา