ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ
Mr. Wanjakree  Srinuan
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ชื่อ
Mrs. Rungthip  Wongsawat
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ชื่อ
Mr. Somchoke  Thepthanee
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
บริหารการศึกษา