วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
ชื่อ
นายประดิษฐ์  สุรสีห์เรืองชัย
วิทยฐานะ
ครู
วุฒิการศึกษา
ค.บ
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1 (27)
ชื่อ
นางพัชรี    กาลานุสนธิ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
วท.บ
วิชาเอก
ชีววิทยา
1 (56)
ชื่อ
  นางสาวอุบลวรรณ   เมืองแก้ว
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
  วท.ม
วิชาเอก
ชีววิทยา