ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
ชื่อ
นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศ.ษ.ม.
วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
ชื่อ
นายอุเสน  สำผัส
วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
 
วิชาเอก