สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ชื่อ
นางพรทวี  วิเวกอรุณ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
ชื่อ
นายไสว    หมวดมณี
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม
วิชาเอก
สังคมศึกษา
   
ชื่อ
นางรัตนา     ขุนปราบ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศน.ม
วิชาเอก
สังคมวิทยา
   
ชื่อ
นางสาวปิยวรรณ  ธานีรัตนาภิบาล
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
   
ชื่อ
นายศุภชัย    เพียรเจริญ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม
วิชาเอก
ไทยคดีศึกษา