สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ชื่อ
นางพรทวี  วิเวกอรุณ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ
นางสาวปิยวรรณ  ธานีรัตนาภิบาล
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา