การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
 
ชื่อ
นายประวิง  เพชรกาศ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เกษตรศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
ชื่อ
นางฉมปราง  ทองสังขพันธ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คหกรรมศาสตร์