ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1. นายสะพรั่ง เพชรกาฬ
2517 – 2522
ครูใหญ่
2. นายสะพรั่ง เพชรกาฬ
2522 – 2527
อาจารย์ใหญ่
3. นายสะพรั่ง เพชรกาฬ
2527 – 2536
ผู้อำนวยการ
4. นายโสภณ อนันตโสภาจิตร
2536 – 2541
ผู้อำนวยการ
5. นายราชวัตร สว่างรักษ์
2542 – 2543
ผู้อำนวยการ
6.นายสุมนต์ มอนไข่
2543 – 2544
ผู้อำนวยการ
7. นายณรงค์ บุตรย่อง
2544 – 2547
ผู้อำนวยการ
8. นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต
2547 – 2554
ผู้อำนวยการ
9. นางปราณี หนูนิ่ม
2554-2555
ผู้อำนวยการ

10.นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร

2555-2562
ผู้อำนวยการ
11. นายสมศักดิ์ รัตนบุรี
2562 – 2564
ผู้อำนวยการ
12. นายสุทัศน์ พานุรัตน์
2564 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ