ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
 1

นายสุทัศน์  พานุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

 1

นายภานุวัตร ขุนปราบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

 1

นางสาวอรัญญา นามเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

 1

นางกุลวดี สายเพอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง