การรับนักเรียน

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง รับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ 2 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ดังนี้

 • เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต 1 และเขต 2
 • เขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต1 อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.กระแสสินธุ์
 • เขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 อ.รัตนภูมิ อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตร  จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน  2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  จำนวน  2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  จำนวน  2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 รูป
 • ใบตรวจเลือด  จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองผู้นำชุมชน  จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานการเรียนจบ ชั้น ป. 6 ม. 3

ประเภทของเด็กด้อยโอกาส

เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง เด็กที่มีอยู่ในสภาวะลำบากมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดให้ โดยกำหนดแบ่งเด็กด้อยโอกาสออกเป็น 10 ประเภท ประกอบด้วย
1) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กถูกบังคับให้ทำงานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
2) เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็นหลักแหล่งแน่นอน ดำรงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม

3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก หมายถึงที่มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
4) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง / กำพร้า หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ใน โรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงเด็กที่บิดามารดาปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลำพัง หรืออยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยกมีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรักความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาดการอุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น
5) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิต
อยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัวเนื่องจากถูกบีบคั้นกดดันจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองซึ่งสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว
6) เด็กยากจน (มากเป็นกรณีพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด หรือบุตรกรรมกรก่อสร้าง หรือเด็ก
จากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและบริการศึกษาและบริการอื่นๆ
7) เด็กในชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก และมีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยเป็นสาเหตุ
ที่ให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทย เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็นต้น
8) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักนำให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อผูกพันอยู่กับพวกมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพลหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม
9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือบิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่สังคมรังเกียจ เป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษา หรือบริการอื่นๆ ร่วมกับเด็กปกติได้
10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทำและถูกควบคุมอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งแนวโน้ม
ที่จะก่อปัญหาต่าง ๆ เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก เป็นต้น