โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนประจำ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒