ประชุมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 – 3 กรกฏาคม 2563