ประกาศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564