ประชาสัมพันธ์

เรื่องการส่งนักเรียนกลับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง