ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง