ประชุมคณะครูประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้ประชุมคณะครูประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรถเสน 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
Read More …

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เลี้ยงไอศกรีมและสนับสนุนงบประมาณนักเรียน

นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์กรและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจำนวน 3,000 บาท และเลี้ยงไอศกรีมนักเรียน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
Read More …

การอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ

ประธานเปิดงาน ดร.มนู อรดีดลเชษฐ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคุณเสาวดี คล้ายโสม กล่าวรายงาน การอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 3 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 Read More …