“102 ปี สหกรณ์ไทย ก้าวต่อไป อย่างมั่นคง” โครงการเลี้ยงอาหารนักเรียน และปลูกมะพร้าวน้ำหอม

“102 ปี สหกรณ์ไทย ก้าวต่อไป อย่างมั่นคง”
ประธานในพิธี นางดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในโครงการเลี้ยงอาหารนักเรียน และปลูกมะพร้าวน้ำหอม ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง วันที่ 25-2-61

Read More …

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ. 5 ปี. และจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี โดยมีประธาน. รองผู้อำนวยการ. นายสุทัศน์. พานุรัตน์. และงานแผนงาน. นายนิกร. จันทร์ชู. คณะครูร่วมประชุม Read More …

การประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา

การประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
สถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ภาคใต้ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทัศน์ พานุรัตน์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง วันที่ 20-2-61
Read More …

การอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรครู : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง ฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรครู : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง ฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 17-2-61
Read More …

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองพันทหารช่างที่ 401
ค่ายอภัยบริรักษ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
: พิธีเปิด (พิธีราชสดุดี) ประธาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทัศน์ พานุรัตน์
Read More …