เตรียมงานราชพิธีถวายพระพรสมเด็จพระราชินีสุทิดา

ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสูงสุด