การงานอาชีพ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

1 (19)
ชื่อ
นายประวิง   เพชรกาศ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
วท.บ
วิชาเอก
เกษตรศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (6)
ชื่อ
นายชาญชัย   วงศ์สวัสดิ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์
1 (3)
ชื่อ
นางฉมปราง   ทองสังขพันธ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คหกรรมศาสตร์
1 (12)
ชื่อ
นางสาวแน่งน้อย   ทองเหล่
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
คศ.บ
วิชาเอก
โภชนาการชุมชน
1 (32)
ชื่อ
นางมารียา    วงศ์ตั้นหิ้น
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
ประถมศึกษา

 

1 (36)
ชื่อ
นางรุจิรัตน์    คชเสน
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
คศ.บ
วิชาเอก
อาหารและโภชนาการ
1 (13)
ชื่อ
นางบุญแสง    ภัยวงศ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
คศ.บ
วิชาเอก
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
1 (5)
ชื่อ
นางฉลอง    ชูฉิม
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ธุรกิจศึกษา
ชื่อ
นายชนาเมธ  แซ่เตียว
วิทยฐานะ
ครู ค.ศ. 1
วุฒิการศึกษา
อสบ.
วิชาเอก
วิศวกรรมอิเล็คทรอนิค