คณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

1 (18)
ชื่อ
นางประทีป    จันทรโชติ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 1 (10)
ชื่อ
นายนิกร    จันทร์ชู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
การวัดผลการศึกษา
1 (14)
ชื่อ
นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
1 (37)
ชื่อ
นางโรจนา    ชุมคล้าย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
จิตวิทยาและการแนะแนว
1 (54)
ชื่อ
นางอุทัยวรรณ   ไชยทองรักษ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ
วิชาเอก
วัดผลการศึกษา
1 (25)
ชื่อ
นางพรทิพย์    ทองสม
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ
วิชาเอก
การแนะแนว
1 (17)
ชื่อ
นายประดิษฐ์   สุรสีห์เรืองชัย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

HOME

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.