วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 
ชื่อ
นายประดิษฐ์  สุรสีห์เรืองชัย
วิทยฐานะ
ครู
วุฒิการศึกษา
ค.บ
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1 (27)
ชื่อ
นางพัชรี    กาลานุสนธิ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
วท.บ
วิชาเอก
ชีววิทยา

 

1 (56)
ชื่อ
 

นางสาวอุบลวรรณ   เมืองแก้ว

วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
 

วท.มบ

วิชาเอก
ชีววิทยา