วิทยาศาสตร์

1 (27)
ชื่อ
นางพัชรี    กาลานุสนธิ์
วิทยฐานะ
ครู
วุฒิการศึกษา
วท.บ
วิชาเอก
ชีววิทยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1 (9)
ชื่อ
นางสาวนันทกา   มาชู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
วท.บ
วิชาเอก
ชีววิทยาประยุกต์

 

1 (56)
ชื่อ
 

นางสาวอุบลวรรณ   เมืองแก้ว

วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
 

วท.มบ

วิชาเอก
ชีววิทยา

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.