ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
 

นายสมศักดิ์  รัตนบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

 1

นายสุทัศน์  พานุรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง