จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)