ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
2 นายสุทัศน์    พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
3 นายชาญชัย   วงศ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
4 นายนิกร    จันทรชู ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ การวัดผลการศึกษา
5 นางรุ่งทิพย์   วงส์สวัสดิ์ ครูชำนาญการ กศ.บ ภาษาอังกฤษ
6 นางพัชรี    กาลานุสนธิ์ ครูชำนาญการ วท.บ ชีววิทยา
7 นางฉมปราง   ทองสังขพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์
8 นางพรทิพย์    ทองสม ครูชำนาญการ กศ.บ การแนะแนว
9 นายภานุวัตร   ขุนปราบ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
10 นายสมโชค  เทพธานี ครูชำนาญการ กศ.บ บริหารการศึกษา
11 นางโรจนา    ชุมคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
12 นายนพพันธ์    ศรีนวลเอียด ครูชำนาญการพิเศษ ศ.ษ.ม หลักสูตรและการสอน
13 นางฉลวย   หนูนุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาไทย
14 นายปรีชา   ฤทธิเรือง ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม พละศึกษา
15 นายวันจักรี   ศรีนวล ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
16 นางมยุรา    เทพธานี ครูชำนาญการ ค.บ. สุขศึกษา
17 นางวิภรัตน์   ขุนภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
18 นางบุญแสง    ภัยวงศ์ ครูชำนาญการ คศ.บ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
19 นางสาวแน่งน้อย   ทองเหล่ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.บ โภชนาการชุมชน
20 นางอำไพ   เพียรเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
21 นางรุจิรัตน์    คชเสน ครูชำนาญการ คศ.บ อาหารและโภชนาการ
22 นายประวิง   เพชรกาศ ครูชำนาญการ วท.บ เกษตรศึกษา
23 นางสาวปิยวรรณ  ธานีรัตนาภิบาล ครูชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา
24 นางสาวมรกต    สมุทรดนตรี ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
25 นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัย ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
26 นางจันทรา   ชูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
27 นายภิรมย์    เรืองประดิษฐ์ ครูชำนาญการ ค.บ. พละศึกษา
28 นางพรทวี  วิเวกอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา
29 นางฉลอง    ชูฉิม ครูชำนาญการ ค.บ. ธุรกิจศึกษา
30 นายประดิษฐ์   สุรสีห์เรืองชัย ครูชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
31 นางรัตนา     สงวารี ครูชำนาญการ ค.บ. บรรณษารักษ์
32 นางสุชิต    ขุนยัง ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ ประถมศึกษา
33 นางสาวอุบลวรรณ   เมืองแก้ว ครูชำนาญการ วท.บ ชีวิทยา
34 นางมารียา    วงศ์ตั้นหิ้น ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ ประถมศึกษา
35 นางอุทัยวรรณ   ไชยทองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ วัดผลการศึกษา
36 นายชนาเมธ  แซ่เตียว ครู  อส.บ วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์
37 นางสาวอรวรรณ ฤทธิสุนทร ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ
38 นางสาวศุภมาศ  ชมภูทอง ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์
39 นายอุเสน  สำผัส ครูผู้ช่วย
40 นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญ ครูผู้ช่วย ศษ.บ ดนตรี
41 นางภรณ์นิภา บุญทอง ครูผู้ช่วย บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.