ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1 นายปรัชวิญณ์   ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
2 นายสุทัศน์    พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
3 นายชาญชัย   วงศ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
4 นางอุบล    สมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คบ. เกษตรศาสตร์
5 นางรัตนา     ขุนปราบ ครูชำนาญการพิเศษ ศน.ม สังคมวิทยา
6 นายนิกร    จันทรชู ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ การวัดผลการศึกษา
7 นางรุ่งทิพย์   วงส์สวัสดิ์ ครูชำนาญการ กศ.บ ภาษาอังกฤษ
8 นางพัชรี    กาลานุสนธิ์ ครูชำนาญการ วท.บ ชีววิทยา
9 นางฉมปราง   ทองสังขพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์
10 นายไสว    หมวดมณี ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม สังคมศึกษา
11 นางพรทิพย์    ทองสม ครูชำนาญการ กศ.บ การแนะแนว
12 นายภานุวัตร   ขุนปราบ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา
13 นายสมโชค  เทพธานี ครูชำนาญการ กศ.บ บริหารการศึกษา
14 นางโรจนา    ชุมคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
15 นางวรรณา   สยามพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศ.ษ.ม หลักสูตรและการสอน
16 นายนพพันธ์    ศรีนวลเอียด ครูชำนาญการพิเศษ ศ.ษ.ม หลักสูตรและการสอน
17 นางฉลวย   หนูนุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาไทย
18 นายปรีชา   ฤทธิเรือง ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม พละศึกษา
19 นายวันจักรี   ศรีนวล ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
20 นางมยุรา    เทพธานี ครูชำนาญการ ค.บ. สุขศึกษา
21 นางวิภรัตน์   ขุนภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
22 นางบุญแสง    ภัยวงศ์ ครูชำนาญการ คศ.บ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
23 นายศุภชัย    เพียรเจริญ ครูชำนาญการ ศศ.ม ไทยคดีศึกษา
24 นางสุกัญญา   ขาวเผือก ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ธุรกิจศึกษา
25 นางสิริกานต์   บัวแก้ว ครูชำนาญการ ศษ.บ คหกรรมศาสตร์
26 นางสาวแน่งน้อย   ทองเหล่ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.บ โภชนาการชุมชน
27 นางอำไพ   เพียรเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
28 นางรุจิรัตน์    คชเสน ครูชำนาญการ คศ.บ อาหารและโภชนาการ
29 นายประวิง   เพชรกาศ ครูชำนาญการ วท.บ เกษตรศึกษา
30 นางสาวปิยวรรณ  ธานีรัตนาภิบาล ครูชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา
31 นางสาวมรกต    สมุทรดนตรี ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
32 นายโสภณ   สุคตะ ครูชำนาญการ ศษ.ม ศิลปกรรม
33 นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัย ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
34 นางจันทรา   ชูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
35 นายภิรมย์    เรืองประดิษฐ์ ครูชำนาญการ ค.บ. พละศึกษา
36 นางพรทวี  วิเวกอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา
37 นางฉลอง    ชูฉิม ครูชำนาญการ ค.บ. ธุรกิจศึกษา
38 นายประดิษฐ์   สุรสีห์เรืองชัย ครูชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
39 นางรัตนา     สงวารี ครูชำนาญการ ค.บ. บรรณษารักษ์
40 นางประทีป    จันทรโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา
41 นางสุชิต    ขุนยัง ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ ประถมศึกษา
42 นางสาวอุบลวรรณ   เมืองแก้ว ครูชำนาญการ วท.บ ชีวิทยา
43 นางมารียา    วงศ์ตั้นหิ้น ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ ประถมศึกษา
44 นางพรทิพย์   อัมพันศิริรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศิลป์
45 นางปทุมพร    ยอดไชย ครูชำนาญการพิเศษ คศ.บ พัฒนาการเด็กและครอบครัว
46 นางอุทัยวรรณ   ไชยทองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ วัดผลการศึกษา
47 นางสาวนันทกา   มาชู ครูชำนาญการ วท.บ ชีววิทยาประยุกต์
48 นายชนาเมธ  แซ่เตียว ครูผู้ช่วย    
49 นางสาวอรวรรณ  ฤทธิสุนทร ครูผู้ช่วย    
         

 

 

 

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.