ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

อนุบาล 2

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

7

2

9

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

20

7

27

ประถมศึกษาปีที่ 3

2

17

5

22

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

15

7

22

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

21

9

30

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

16

14

30

รวม

11

96

44

140

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

26

22

48

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

39

27

66

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3

33

46

79

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

7

10

17

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

6

10

16

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

1

6

14

20

รวม

12

117

129

246

รวมทั้งหมด

23

213

173

386

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2555)
1) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 386 คน แยกเป็น เพศชาย 213 คน หญิง 173. คน

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.