ภาษาไทย

ชื่อ
นายภานุวัตร   ขุนปราบ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ
นางจันทรา   ชูแก้ว
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
ชื่อ
นางฉลวย   หนูนุ่ม
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
ภาษาไทย
ชื่อ
นางปทุมพร    ยอดไชย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
คศ.บ
วิชาเอก
พัฒนาการเด็กและครอบครัว
ชื่อ
นางพรทิพย์   อัมพันศิริรัตน์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
นาฏศิลป์
ชื่อ
นางมรกต    สมุทรดนตรี
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ชื่อ
นางสุชิต    ขุนยัง
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ
วิชาเอก
ประถมศึกษา
ชื่อ
นางวรรณา   สยามพันธ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ศ.ษ.ม
วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.