ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อ
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
นายนพพันธ์    ศรีนวลเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ
ศ.ษ.ม
หลักสูตรและการสอน
ชื่อ
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
นายโสภณ   สุคตะ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม
ศิลปกรรม

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.