บรรยากาศประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

บรรยากาศประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
นำโดยนายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรร่วมประชุม ณ ช่องฟืนรีสอร์ท ปากพะยูน จ.พัทลุง วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561
Read More …

บรรยากาศประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

บรรยากาศประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
นำโดยนายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรร่วมประชุม ณ ประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 10-11 ตุลาคม 2561
Read More …

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมครูเพื่อให้ความรู้ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และการจัดทำ LOGBOOK

นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการการุณ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
เป็นผู้ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมครูเพื่อให้ความรู้ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
และการจัดทำ LOGBOOK วันที่ ณ ห้องรถเสน 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2561
Read More …

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวศุภมาส ชุมภูทอง วิชาเอกคณิตศาสตร์

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวศุภมาส ชุมภูทอง วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครู และบุคลากรร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ห้องรถเสน 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2561
Read More …