Standard Toolbar / Browser Pane

  

Homeเกี่ยวกับโปรแกรมทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4

 

 

ทดสอบก่อน/หลังเรียน หน่วยที่ 1 
เริ่มเข้าสู่โปรแกรม 
หน้าต่างโปรแกรม 
Workplane 
มุมมองวัตถุ 3 มิติ 
เมนูคำสั่ง 
Standard Toolbar / Browser Pane 
Design Toolbar 
Views Toolbar 
Feature Toolbar 
การใช้งานเมาส์ 
การสร้าง Sketch 
การสร้างวัตถุทรงตัน 
การทำเส้นให้มีมิติ 
การสร้างข้อความ 3 มิติ 
การแก้ไข Features 
การบันทึก (Save) 
การเปิด/ปิดชิ้นงาน 

 

 

 


  แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbars)
     เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในงานทั่ว ๆ ไป เหมือนโปรแกรมอื่น
        เช่น สร้างไฟล์ใหม่ (New Design) เปิดแฟ้ม (Open)  บันทึก (Save) คัดลอก (Copy)  เป็นต้น

  หน้าที่ของแถบเครื่องมือมาตรฐาน

   

  Browser Pane

  เป็นส่วนที่แสดงรูปแบบร่องรอย หรือประวัติของการสร้างชิ้นงาน หรือ เนื้อหาภายในชิ้นงานนั้น ๆ   มีให้เลือก 3 โหมด เพื่อสะดวกในการจัดการภาพ คือ   

       ภายใน Browser Pane

      Browser Component     =    เลือกชิ้นงาน
      Browser Features          =    เลือกโหมดปรับแต่งรูปทรง
      Browser Workplanes   =    เลือกพื้นที่ทำงาน
       

       โดยปกติจะเป็นโหมด Browser Workplanes
                                         เมื่อเลือกโหมดใด จะแสดงเป็น Option ของแต่ละโหมด ดังตารางข้างล่าง  

                               กรณี เป็น  Browser Workplane  ฐานใดมี Sketch อยู่ จะมีเครื่องหมายบวก (+) ด้านซ้ายของฐานนั้น
                               เมื่อคลิกเครื่องหมายบวก จะแสดง Sketch ให้เห็น   เช่น ภายในฐาน base มี Sketch  ชื่อ initial  ดังภาพ


        Active Sketch  (สเก็ตปัจจุบัน) ชื่อ Initial