โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2563