ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (จังหวัดพัทลุง) และคณะ ได้มาตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)